Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Sıkça Sorulan Sorular

Temizle
kapat

Yeni Bağlantı

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği, Proje Onay Geçerlik Süresi başlıklı Madde 7 hükmü kapsamında; proje onay tarihinden itibaren tesise başlanıp da, herhangi bir sebeple başlama müddeti ile birlikte 5 yıl içinde bitirilmediği takdirde yine onaylanan proje hükümsüz sayılır ve yeniden proje çizdirilir.

Yapı denetim şirketlerinin iflası/kapanması veya fenni mesulün vefatı/işten ayrılması gibi sebeplerle, başvurularda talep ettiğimiz muayene uygunluk belgesinin ve iş başlama-bitim evraklarının imzalatılması süreçlerini aşağıdaki belgeler ile tamamlamak gerekmektedir. İflas eden/kapatılan denetim şirketinin iflas ettiği/kapatıldığı veya fenni mesulün vefatı/işten ayrılması resmi bir belge ile (Ör: ticaret sicil gazetesi) belgelenmelidir. Yapı sahibinin başka bir yapı denetim kuruluşu ile yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalayarak, denetim kuruluşu tarafından düzenlenecek muayene uygunluk belgesinin dağıtım şirketine sunulması gerekmektedir.

Dağıtım bağlantı bedeli; bağlantı yapan kişinin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde tanımlanan bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olup dağıtım şebekesi yatırım maliyetlerini içermez. Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis edilmesi hâlinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir, bu tüketicilerden bağlantı bedeli alınmaz. Bağlantı hattının dağıtım şirketi tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı bedeli; orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantısı yapılacak kullanıcının bağlantı gücü ve bağlantı hattına ilişkin mesafe değerleri ile ilgili dönemde geçerli olan Kurul onaylı yatırım birim bedelleri de dikkate alınarak hesaplanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe girer. Bağlantı bedeli; Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ile Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması hükümleri çerçevesinde tüketici tarafından güncel bedeller üzerinden dağıtım şirketine bir defada ödenir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesine göre, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazların işgali üzerine fuzuli şagilden ecrimisil talep edilebilmektedir. Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediye taşınmazlarının kullanımında aslolan kiralamadır. Kira sözleşmesi sona ermiş ise veya ilgili idarenin izni dışında bir kullanım var ise ecrimisil alınsa dahi, fuzuli şagilin işgal ettiği taşınmazdan tahliyesi talep olunabilir. Yukarıda kısaca izah edildiği üzere, ecrimisil bedelinin ödendiğini gösterir dekont ile dağıtım sistemine bağlantı talebinin kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Ecri Misil belgeli alanların aboneliği, ilgili mevzuatta hangi belgeler isteniyorsa, bu belgeler ile yapılacaktır.​

​6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre orman vasfını tam olarak kaybetmiş, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerler için "2B" kavramı kullanılmaktadır. 2B araziler için, dağıtım sistemine bağlantı taleplerinde Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesine göre 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesinin sunulması gerekmektedir.(2/B Kanunu) Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler ile Hazineye ait tarım arazileri hakkında uygulanmaktadır. Burada, "tapuda kesin tashih işlemi ve tescil işleminin" yapılması öngörülmektedir. (Milli emlak müdürlüğünce düzenlenecek kira kontratı veya Tapu belgesi) Bunun yanında, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 51'inci maddesi uyarınca, Devlete ait taşınmazların kiralanması halinde kira belgesinin sunulması da mülkiyetin kazanıldığına ilişkin yeterli olabilecektir. Bununla beraber; imar kanunu ruhsat kontrolü açısından; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki "Özel çevre koruma alanları, kıyı alanları, sit alanları ve orman alanları gibi korunan alanlara ilişkin planlarda emsal, TAKS, yapı yaklaşma mesafeleri ve kat adedi belirlenmeden uygulama yapılamaz, ruhsat düzenlenemez." Hükmü gereği, Orman Genel Müdürlüğü veya iştiraklerinden yapılacak yapının özelliklerini belirten bir yazı gerekmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Kanununun 17/3 ve 18. Maddelerinin uygulama yönetmeliği hükümleri kapsamında, izin yazısı düzenlemelidir.​

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ("Kanun") 21’inci maddesi hükmü gereği, Kanun kapsamına giren tüm yapılar için belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı alınması zorunludur. Yapı ruhsatı verilmesi için ise Kanun'un 22 nci maddesi gereğince tapunun (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge) sunulması gerekmektedir. Tapusuz gayrimenkuller için bağlantı talepleri kural olarak kabul edilmemektedir. Ancak 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki kullanımlarda veya Hazine arazisi söz konusu ise ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak tahsis belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.​

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesine göre, güç artırımı (elektrik tesisinin değiştirilmesi) talebinde bulunan yapı sahibi değil de kiracı ise, bu durumda kiracının güç artırımı nedeni ile ev sahibi ile aralarında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıktan kendisinin sorumlu olduğunu bildiren noterden onaylı bir belge sunması gerekmektedir. Kiracı bu belgeyi sunamaz ise, ayrıntıları yukarıdaki yönetmelik hükmünde belirtilen, yapı sahibi yada vekili tarafından imzalanmış bir yükümlülük belgesi (taahhütname) vermek zorundadır. Kira sözleşmesinde taahhütnamede yer alması gereken konulara ilişkin hüküm var ise kiracıdan ayrıca taahhütname talep edilmeyecektir.​

Şebeke suyu altyapısı mevcut olan arazilerde ilgili su ve kanalizasyon idaresince bahçe sulama tarifesinden abonelik yapılması durumunda su aboneliği evrakı ve iç tesisat projesi ile başvuru yapılabilir. Bununla birlikte sadece tarımsal sulama amaçlı abonelik talep ediliyor ve arazide şebeke suyu bulunmuyor ise DSİ’den kuyu suyu kullanma belgesi alınması gerekmektedir. ​

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 9 uncu maddesi uyarınca “Zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde sayaç tesis edilerek ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden hesaplanan bedelin peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir.” ​

6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 1 inci maddesinin 14 üncü fıkrasına göre, bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyle Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta,pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (06.12.2012) bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. Buna göre; Bu kanunla mahalleye dönüşen köylerde (sorumluluk sahamızda bulunan Hatay, Adana, Ankara, Gaziantep, Mersin ve İstanbul illerinde) bu kapsama giren yapılar 06.12.2012’den önce tamamlanmış ve tamamlandığı Bina Tespit ve Değerlendirme Raporu ile ilgili kurumlar tarafından (Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve üniversiteler) tespit edilmişse, ilgili belgelerin sunulması durumunda bağlantı başvurusu kabul edilecektir.​

Sorumluluk sahamızda bulunan ve büyükşehir statüsünde bulunmayan Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Çankırı illerinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak, İmar Kanunu'nun 27 nci maddesi hükmü çerçevesinde etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair belge sunulması gerekmektedir.​

Bahçenin yer almış olduğu ilin Su ve Kanalizasyon İdaresinden bahçe sulama tarifesinden su aboneliği yaptırdığına dair beyan veya DSİ’den kuyu suyu kullanma belgesi ve elektrik iç tesisat projesi ile operasyon merkezlerinden bağlantı başvurusu yapılabilir.​

Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar'ın 4 üncü maddesi gereğince bağlantısı yapılarak elektrik enerjisi verilmiş olan, mesken aboneleri dışında kalan kullanıcılara ait tesislerin bağlantı gücünün % 20’den (yüzde yirmi) daha fazla artması halinde, tadilat projesi çerçevesinde bu kullanıcılar için yeniden bağlantı varlıklarının tesis edilmesinin gerekli olması durumunda kullanıcıdan Usul ve Esaslar'ın 2 ve 3 üncü maddesine göre bağlantı bedeli tahsil edilecektir.​

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin 22 nci maddesinin “Üç fazlı tesislerde nötr iletkeni bulunanlarda faz-nötr arasına, nötr iletkeni bulunmayanlarda iki faz arasına bağlanacak yükün değeri (projedeki talep gücü) en çok 5 kW olabilir. 5 kW'in üzerindeki beslemeler üç fazlı sistemle yapılır.” Hükmü gereği, her bağımsız bölüm için 5kW talep gücü üzeri (konutlarda bağımsız bölüm sayısı 3’ten fazla ise eş zamanlı talebinin de uygulanmasından sonraki güçtür) sistemlerde 3 fazlı besleme yapılmalıdır.​

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği, “Sorumluluklar” başlıklı Madde 8’de “… Projelendirilen tesiste %20’lik alan veya güç değişimi olması durumunda tadilat projesi; kesin projeyi hazırlayanlar tarafından yapılır. Proje müellifinin yazılı oluru olmadan tadilat yapılmaz.” Hükmü mevcuttur. Buna göre iç tesisat projesi onaylanmış fakat onaylı projeye göre tesisin inşaatı tamamlanmamış tesislerin projeleri bir başka müellif tarafından revize edilecekse başvurular için ilk proje müellifinin muvafakatı gerekmektedir.​

Elektrik iç tesis projelerini Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen yetki ve sorumluluk limitleri çerçevesinde ilgili fen adamları hazırlayabilecektir. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, bu Yönetmeliğin kapsamına giren elektrik iç tesislerine ait rapor ve projeleri elektrik mühendisleri, ya da elektrik-elektronik mühendisleri ; bir elektrik iç tesisine ilişkin ve elektrik mühendisliği konusu dışındaki öteki proje bölümlerini uzmanlık konularına göre ilgili mühendisler, elektrik mühendisleri veya elektrik-elektronik mühendisleri ile birlikte inceler ve onaylar.​

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği'nin 13. Maddesi gereğince kesin proje, tesise bağlanmadan önce, uygun şekilde dosyalanmış olarak, 1 takımı elektronik ortamda olmak üzere 4 takım halinde onaylanmak üzere enerji veren yetkili kuruluşa teslim edilecektir. Ancak yapının denetimli (yapı denetime veya fenni mesuliyete tabi) olması halinde Müşteri bu projelerden bir tanesini dağıtım şirketine, bir tanesini Belediye'ye ve bir tanesini de denetim kuruluşuna vererek dördüncü nüshaya gerek duymaması halinde projeler, üç takım olarak da alınabilir.

Yapının denetimsiz (yapı denetime veya fenni mesuliyete tabi olmayan) olması halinde; projelerin en az iki nüsha alınması esastır.​

Kompanzasyon sistemi tesis etmesi gereken kullanıcılar, reaktif enerji tarifesi uygulamasına dahil olan kullanıcılardır. Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 13 üncü maddesi gereğince mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan aboneler dışındaki tüm dağıtım sistemi kullanıcıları için reaktif enerji tarifesi uygulanmaktadır. ​

​Yapı kullanma izin belgesini almış olmanız şirketimizde onaylı bir elektrik iç tesisat projeniz olduğuna işaret eder. Sözleşme yapmış olduğunuz yetkili elektrikçi ile Operasyon Merkezlerimize başvurmanız gerekmektedir. ​

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ,3194 sayılı İmar Kanunu (28’inci maddesinin ilgili fıkraları) ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerine aittir.​

İmar Kanunu'nun 30. maddesi gereğince, mal sahiplerinin yapı ruhsatını veren Belediyelere veya Valiliklere müracaatları üzerine, Belediyeler ve valiliklerin en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılmaktadır. Buna göre, Belediye veya Valilikler iskân konusunu 30 gün içinde neticelendirmemişse (başvuru reddedilmemiş ve iskan işlemleri hala devam etmekte ise) mal sahibi yapı kullanma izni almış sayılır. Dağıtım sistemine bağlantı başvurularında, belediyeye veya valiliğe yapılan iskan başvurusu üzerinden 30 gün geçtiğinin ilgili idareden alınacak yazı ile beyan edilmesi gerekmektedir. ​

İmar Kanunu Geçici 11 inci maddesine göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe (26.07.2008) kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Ruhsatta yazan bağımsız bölüm sayısı esas alınarak bağlantı başvurusu değerlendirilecektir.​

26.7.2008 tarihinden sonra yapı ruhsatı alınmış ve yapımı tamamlanmış binalar için yapı kullanma izin belgesinin dağıtım şirketine sunulması gerekmektedir.​

Yükleniyor

yükleniyor