Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Sıkça Sorulan Sorular

Temizle
kapat

Yeni Bağlantı

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği, Proje Onay Geçerlik Süresi başlıklı Madde 7 hükmü kapsamında; proje onay tarihinden itibaren tesise başlanıp da, herhangi bir sebeple başlama müddeti ile birlikte 5 yıl içinde bitirilmediği takdirde ilk onaylanan proje hükümsüz sayılır ve yeniden proje çizdirilir.

Yapı denetim şirketlerinin iflası/kapanması veya fenni mesulün vefatı/işten ayrılması gibi sebeplerle, başvurularda talep ettiğimiz muayene uygunluk belgesinin ve iş başlama-bitim evraklarının imzalatılması süreçlerini aşağıdaki belgeler ile tamamlamak gerekmektedir. İflas eden/kapatılan denetim şirketinin iflas ettiği/kapatıldığı veya fenni mesulün vefatı/işten ayrılması resmi bir belge ile (Ör: ticaret sicil gazetesi) belgelenmelidir. Yapı sahibinin başka bir yapı denetim kuruluşu ile yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalayarak, denetim kuruluşu tarafından düzenlenecek muayene uygunluk belgesinin dağıtım şirketine sunulması gerekmektedir.

Bağlantı bedeli; bağlantı yapan kişinin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde tanımlanan bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olup dağıtım şebekesi yatırım maliyetlerini içermez. Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis edilmesi hâlinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir, bu tüketicilerden bağlantı bedeli alınmaz. Bağlantı hattının dağıtım şirketi tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı bedeli; orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantısı yapılacak kullanıcının bağlantı gücü ve bağlantı hattına ilişkin mesafe değerleri ile ilgili dönemde geçerli olan Kurul onaylı yatırım birim bedelleri de dikkate alınarak hesaplanır. Bağlantı bedeli; Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ile Bağlantı Anlaşması hükümleri çerçevesinde tüketici tarafından güncel bedeller üzerinden dağıtım şirketine bir defada ödenir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesine göre, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazların işgali üzerine fuzuli şagilden ecrimisil talep edilebilmektedir. Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediye taşınmazlarının kullanımında aslolan kiralamadır. Kira sözleşmesi sona ermiş ise veya ilgili idarenin izni dışında bir kullanım var ise ecrimisil alınsa dahi, fuzuli şagilin işgal ettiği taşınmazdan tahliyesi talep olunabilir. Yukarıda kısaca izah edildiği üzere, ecrimisil bedelinin ödendiğini gösterir dekont ile dağıtım sistemine bağlantı talebinin kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Ecri Misil belgeli alanların aboneliği, ilgili mevzuatta hangi belgeler isteniyorsa, bu belgeler ile yapılacaktır.​

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ("Kanun") 21’inci maddesi hükmü gereği, Kanun kapsamına giren tüm yapılar için belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı alınması zorunludur. Yapı ruhsatı verilmesi için ise Kanun'un 22 nci maddesi gereğince tapunun (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge) sunulması gerekmektedir. Tapusuz gayrimenkuller için bağlantı talepleri yönetmelik ve kanun gereği kabul edilmemektedir. Ancak 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki kullanımlarda veya Hazine arazisi söz konusu ise ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak tahsis belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.​

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesine göre, tadilat (güç artırımı/güç azaltımı/güç birleştirme/güç ayrıştırma sebebiyle elektrik tesisinin değiştirilmesi) talebinde bulunan yapı sahibi değil de kiracı ise, bu durumda kiracının tadilat nedeniyle ev sahibi ile aralarında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıktan kendisinin sorumlu olduğunu bildiren noter onaylı bir belge sunması gerekmektedir. Kiracı bu belgeyi sunamaz ise, ayrıntıları yukarıdaki yönetmelik hükmünde belirtilen, yapı sahibi yada vekili tarafından imzalanmış bir yükümlülük belgesi (taahhütname) vermek zorundadır. Kira sözleşmesinde taahhütnamede yer alması gereken konulara ilişkin hüküm var ise kiracıdan ayrıca taahhütname talep edilmeyecektir.​

Şebeke suyu altyapısı mevcut olan arazilerde ilgili su ve kanalizasyon idaresince bahçe sulama tarifesinden abonelik yapılması durumunda su aboneliği evrakı ve iç tesisat projesi ile başvuru yapılabilir. Bununla birlikte sadece tarımsal sulama amaçlı abonelik talep ediliyor ve arazide şebeke suyu bulunmuyor ise DSİ’den kuyu suyu kullanma belgesi alınması gerekmektedir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 9 uncu maddesi uyarınca “Zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 90 gün süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 90 gün daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde sayaç tesis edilerek ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden hesaplanan bedelin peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir.” ​

Bahçenin yer almış olduğu ilin Su ve Kanalizasyon İdaresinden bahçe sulama tarifesinden su aboneliği yaptırdığına dair beyan veya DSİ’den kuyu suyu kullanma belgesi ve elektrik iç tesisat projesi ile yetkili elektrikçi aracılığıyla operasyon merkezlerinden veya Yeni Bağlantı Portalı'ndan bağlantı başvurusu yapılabilir.

Tesiste yapılacak tadilatlar nedeniyle bağlantı hattının değişmesi durumunda; Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis edilmesi hâlinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir, bu tüketicilerden bağlantı bedeli alınmaz. Bağlantı hattının dağıtım şirketi tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı bedeli; orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantısı yapılacak kullanıcının bağlantı gücü ve bağlantı hattına ilişkin mesafe değerleri ile ilgili dönemde geçerli olan Kurul onaylı yatırım birim bedelleri de dikkate alınarak hesaplanır ve kullanıcıdan tahsil edilir.
Tesiste yapılacak tadilatlar nedeniyle bağlantı hattının değişmemesi durumunda bağlantı bedeli alınmaz.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin 22 nci maddesinin “Üç fazlı tesislerde nötr iletkeni bulunanlarda faz-nötr arasına, nötr iletkeni bulunmayanlarda iki faz arasına bağlanacak yükün değeri (projedeki talep gücü) en çok 5 kW olabilir. 5 kW'in üzerindeki beslemeler üç fazlı sistemle yapılır.” hükmü gereği, her bağımsız bölüm için 5kW talep gücü üzeri (konutlarda bağımsız bölüm sayısı 3’ten fazla ise eş zamanlı talebinin de uygulanmasından sonraki güçtür) sistemlerde 3 fazlı besleme yapılmalıdır.​

Kompanzasyon sistemi tesis etmesi gereken kullanıcılar, reaktif enerji tarifesi uygulamasına dahil olan kullanıcılardır. Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 13 üncü maddesi gereğince mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, kurulu gücü 15 (on beş) kW’a (dahil) kadar olan aboneler dışındaki tüm dağıtım sistemi kullanıcıları için reaktif enerji tarifesi uygulanmaktadır.

Yapı kullanma izin belgesini almış olmanız şirketimizde onaylı bir elektrik iç tesisat projeniz olduğuna işaret eder. Sözleşme yapmış olduğunuz yetkili elektrikçi ile Operasyon Merkezlerimize ya da Yeni Bağlantı Portalına başvurmanız gerekmektedir. ​

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ,3194 sayılı İmar Kanunu (28’inci maddesinin ilgili fıkraları) ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerine aittir.​

İmar Kanunu'nun 30. maddesi gereğince, mal sahiplerinin yapı ruhsatını veren Belediyelere veya Valiliklere müracaatları üzerine, Belediyeler ve valiliklerin en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılmaktadır. Buna göre, Belediye veya Valilikler iskân konusunu 30 gün içinde neticelendirmemişse (başvuru reddedilmemiş ve iskan işlemleri hala devam etmekte ise) mal sahibi yapı kullanma izni almış sayılır. Dağıtım sistemine bağlantı başvurularında, belediyeye veya valiliğe yapılan iskan başvurusu üzerinden 30 gün geçtiğinin ilgili idareden alınacak yazı ile beyan edilmesi gerekmektedir. ​

İmar Kanunu Geçici 11 inci maddesine göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe (01.07.2022) kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Ruhsatta yazan bağımsız bölüm sayısı esas alınarak bağlantı başvurusu değerlendirilecektir.​

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu başvurusu için "https://www.baskentedas.com.tr"  adresinden ilgili sürece ulaşabilirsiniz.

Belediyeden alınacak Numarataj ya da yerine geçebilecek belgeler ile Müşteri Hizmet Merkezlerinden adres değişikliği başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 10. maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte sistemlerimizde yetkili olarak bulunan elektrik firmaları tarafından dijital web portalından  veya ilgili operasyon merkezinden başvuru yapılması gerekmektedir.

https://ybp.eedas.com.tr/#/project-owner/register üzerinden yetkili elektrikçi başvurusunu yapabilirsiniz.

Yükleniyor

yükleniyor