Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Hizmetlerimiz

Dağıtım Sistemleri ve Yatırımlar

Başkent EDAŞ; enerji taleplerinin, şebeke ihtiyaçlarının ve şirket bünyesindeki diğer tüm yatırım ihtiyaçlarının değerlendirilerek yatırım planlarının oluşturulması ile gerçekleşmesinin takibinden sorumludur. Bunun yanında yatırım bütçesinin takip etme, 5 yıllık yatırım bütçesi ve gerekçe raporlarının ve EPDK’ya sunulan yatırım raporlarının hazırlanması görevleri arasındadır. Başkent EDAŞ, yatırım malzemelerinin satın alma süreçlerinin teknik koordinasyonunu ve enerji bağlantı görüşlerinin verilmesini sağlamaktadır. Bağlantı anlaşmalarının yapılması, yatırımlar ile ilgili mevzuatın takibi ve uygulanması da yükümlülükleri arasında bulunmaktadır.

Yatırım Planlama

Dağıtım sisteminin gelecekte karşılaşılabilecek sorunlarını, talep-arz dengesizliğini, genişlemesini veya daralmasını öngörecek şekilde kısa ve orta dönem olarak 5 ve 10 yıllık planlama ile acil eylem stratejilerinin belirlenmesinden sorumludur. Bu amaçla tedarik sürekliliği, teknik ve ticari kalite parametrelerinin geliştirilmesi, müşterilere sunulan ve sunulacak hizmet kalitesinin artırılması, talep tahmini ve bölgesel gelişim parametrelerini gözeterek çağdaş planlama yaklaşımları ile yatırım planlarını oluşturur.

Bu kapsamda Yatırım Planlama Birimi;

 • Dağıtım şebekesinin mevcut yapısı ve elektriksel ihtiyaçları ile ilgili saha etütlerinin yapılması.
 • Ekonomik, coğrafi, nüfus, demografik karakteristikler ve bölgesel genişleme alanları verilerinin analizi.
 • Yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşlar ile görüşülmesi.
 • Şebeke ihtiyaçlarına yönelik saha çalışmaları tamamlanması sonrasında elektrik dağıtım tesisinde; talep artışının karşılanması, tedarik sürekliliği, teknik ve ticari kalite parametrelerinin geliştirilmesi, müşterilere sunulan ve sunulacak hizmet kalitesinin artırılması ekonomik ömrünü doldurmuş şebekenin yenilenmesi amacıyla talep tahmini ve bölgesel gelişim parametrelerinden yararlanılarak kısa ve orta dönem master planların belirlenmesi.
 • EPDK'ya sunulan 5 yıllık uygulama dönemi yatırım planları ve bu projelere ait yapım gerekçelerini, bütçelerini ve bunlardan edilecek faydaları içeren gerekçe raporlarının hazırlanması.
 • EPDK tarafından onaylanan 5 yıllık uygulama dönemi yatırım bütçesi çerçevesinde, mevcut dağıtım şebekesi ihtiyaçlarının saha etüt ve analizler doğrultusunda önceliklendirilmesi ile yıllık yatırım planlarının oluşturulması.
 • Yıllık yatırım planları içerisindeki projeler ile ilgili şirket departmanları ve ilgili kamu/kurum kuruluşlar(Valilik, Belediyeler, Muhtarlıklar, TEDAŞ, TEİAŞ vb.) ile koordinasyonun sağlanmasına ve gerekli verilerin oluşturulmasına müteakip tespit edilen yatırım ihtiyacını karşılayacak proje çalışmasının altyapısını oluşturan plan dosyasının hazırlanması.
 • Yıllık yatırım projeleri için gerekli bütçelerin ayrılması, TEDAŞ tarafından yapılan yerindelik kontrollerinin koordinesi yapılarak TEDAŞ ile mutabakatın sağlanması ve tesis çalışmaları için yapım işleri birimine projelerin teslim edilmesi.
 • Hayata geçirilecek projelerin sahada uygulanabilmesi için gerekli izinlerin ilgili kamu/kurum kuruluşlar( KGM, OGM vb.) ile koordine edilmesi.
 • Yatırımların mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünün doğrulanması için gerekli takibin yapılması, söz konusu projeleri yönetmekten sorumlu departmanlara teknik ve hukuki desteğin verilmesi, belirsizliklerin bulunduğu noktaların açıklığa kavuşturularak riskleri minimuma indirebilecek kararların alınması.
 • Planlanan yatırımların saha uygulaması ve geçici kabul işlemlerinin tamamlanmasına müteakip gerçekleşen yatırım harcamasının EPDK' ya raporlanması.
 • Regülasyona uyum ile birlikte yapılan yatırımların dağıtım sisteminin uzun dönemde en uygun topolojiye evrilmesi, arızası az ve işletmeciliği kolay olan bir şebekenin oluşması için gerekli teknik bilgi ve stratejilerin geliştirilmesi.,
 • Genel Aydınlatma Yönetmeliği'ne göre her il için ayda en az bir kez düzenlenen ve Vali Başkanlığı'nda yapılan aydınlatma komisyonunda Şirketimizin temsil edilmesi, yatırım planlarında yer alan aydınlatma yatırımlarının onaylarının alınması ve proje ilerlemelerinin sunulması.
 • Yeni bağlantı talebinde bulunan müşterilerin memnuniyeti bakımından en önemli süreç olan bağlantı planlaması süreçlerinin ve uygulama pratiklerinin geliştirilmesi, süreçlerin uygulamasının en doğru şekilde yürütülmesi.

Kısa, orta ve uzun dönemli yatırım planları hazırlanırken dikkat edilen ana hususlar:

 • Can ve mal güvenliği nedeni ile yapılan yatırımları,
 • Enerji taleplerinin karşılanmasına yönelik yatırımlar,
 • Aydınlatma yatırımları,
 • Şehir şebekesi yenileme ve tedarik sürekliliğini iyileştirme yatırımları,
 • Köy şebekesi iyileştirme ve yenileme yatırımları,
 • Tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar,
 • Enerji Nakil Hattı, KÖK (Kesicili Ölçü Kabini) ve Dağıtım Merkezi Yatırımları,
 • Sayaç yatırımları,
 • Teknoloji yatırımları (Scada,CBS,OSOS)

Emlak ve Kamulaştırma

 • Şirketimizin yatırım programında yer alan tesis (Enerji Nakil Hattı, Trafo, Dağıtım Merkezi, Kesici Önleyici Kabin Vb.) yerlerinin, kamulaştırılması faaliyetleri yürütülmektedir. Bedelli/ Bedelsiz olarak irtifak hakkı, intifa hakkı, kiralama veya tahsis şeklinde temin edilmektedir.
 • Kamulaştırmaya esas harita ve planlar hazırlanarak bedel tespitleri yapılmaktadır.
 • Etüt amaçlı arazi ölçümleri yapılmaktadır.
 • İmar planı içerisine isabet eden tesis yerlerinin ilgili belediyesinden gerekli tahsisin sağlanması çalışmaları yürütülmektedir.
 • Ormanlık alana isabet eden tesis yerleri için Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlanarak gerekli izinlerin alınması süreci yönetilmektedir. Alınmış izinlerin bedellerinin ödenmesi ve takibinin yapılması sağlanmaktadır.
 • Kamulaştırılması yapılmış veya yer tahsisi sağlanmış tesis yerlerinin tesis yüklenicilerine yer tesliminin yapılması için süre koordine edilmektedir.
 • Emlak vergilerinin takibi yapılmakta ve ödemeleri sağlanmaktadır.
 • 3’üncü şahıs tesis devri (Kamulaştırma, kiralama, tahsis) işlemleri yürütülmektedir.

Yapım İşleri

 • Mevcut elektrik altyapısında gereken değişiklikleri,
 • Mevcut elektrik altyapısında gereken yenilemeleri,
 • Altyapının büyümesi adına yapılacak yatırımların yasal mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirilmesidir.

Bu kapsamda ihtiyaç olan bölgelerde,

 • Enerji Nakil Hatları,
 • Yer altı elektrik şebekesi,
 • Aydınlatma tesisleri,
 • Transformatör merkezleri yapılmaktadır.

Bu yatırımların en uygun maliyetli çözümle projelendirilmesi ve proje doğrultusunda tesisinin yapılarak müşterilerimizin hizmetine sunulmasını sağlamak esastır. Ayrıca yeni inşa edilen binaların elektrik taleplerinin karşılanması da görevlerimiz arasında önemli yer tutmaktadır.

Teknik Ofis

Başkent EDAŞ teknik ofisinde Elektrik Dağıtım Tesislerine ait Proje Kontrol ve Onay işlemleri, Şirket Yatırım Bütçesine Esas Kabul Süreçlerinin Yönetimi, Şirket Tesis İşlerinin Hakediş ve Kesin Hesap inceleme ve kontrolleri ile bunlara ilişkin saha uygulamalarının kontrol işlemleri yapılmaktadır. Her yıl Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesisleri Proje Onayı ve Kabul Yetkilendirmeleri tebliği gereğince onay yetkileri dağıtım şirketlerine verilen, gerek şirket içi gerekse şirket dışında hazırlanan tüm Elektrik Dağıtım Tesislerine ait projelerin kontrol ve onay işlemleri yapılmakta, uygulama birlikteliği sağlanmakta, denetim ve raporlamaları etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Başkent EDAŞ yatırım programında yer alan tüm işlerin geçici ve kesin kabul yönetimi süreçlerinin, her yıl Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesisleri Proje Onayı ve Kabul Yetkilendirmeleri tebliği gereğince yürütülmesinden sorumludur.

Başkent EDAŞ yatırım bütçesi dahilinde yapılan saha uygulamalarına ait hakediş ile kesin hesap kontrolleri yapılarak bu işlere ait saha denetimleri yürütülmektedir.

Yükleniyor

yükleniyor